Jak nie stać się ofiarą przymusowej prostytucji

Jak nie stać się ofiarą przymusowej prostytucji

Policja w całej Polsce uczestniczy w przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi i przymuszonej prostytucji, w tym także nieletnich. Jednym z podmiotów, który inicjuje ciekawe programy jest Caritas Archidiecezji warszawskiej, od lat współdziałający z Policją.

W chwili obecnej realizuje on dwa projekty, ukierunkowane na wsparcie ofiar tego zjawiska oraz działanie profilaktyczne w środowisku, z którego mogą wywodzić się potencjalne ofiary.

Poprzez projekt „Nadzieja”, kampania Przeciwdziałania Prostytucji Przymuszonej i Handlowi Ludźmi, Caritas realizuje postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczące przeciwdziałania handlowi ludźmi, obejmujące swym zasięgiem nie tylko teren województwa mazowieckiego, ale także kraje ościenne ( Niemcy, Holandię, Szwajcarię i Włochy ), gdzie docierają polskie obywatelki.

W ramach projektu funkcjonują lokalne punkty wsparcia, punkty informacyjne, bazy lokalowe „Bezpieczna Przystań” oraz telefony zaufania, m.in. 0 604 222 222 czynny całą dobę.

Autorski projekt Warszawskiej Caritas pod nazwą „Promocja Zawodowa Dziewcząt” realizowany jest wspólnie z Agencją Nieruchomości Rolnych od 2001 r. m.in. poprzez powiatowe urzędy pracy. Jest adresowany do dziewcząt pochodzących z rodzin ubogich i z terenów popegeerowskich, zamieszkujących w województwach: warmińsko- mazurskim, pomorskim, kujawsko- pomorskim, zachodniopomorskim, lubelskim, podkarpackim, mazowieckim i łódzkim.

Celem projektu jest intensywna aktywizacja zawodowa, pomoc w kontynuacji nauki bądź znalezieniu pracy i usamodzielnieniu się. Dziewczęta mają zapewnioną pomoc Caritasu – lokalową, pedagogiczną, psychologiczną itp. Istotnym jest, że projekt ten obejmuje grupę dziewcząt ze środowisk szczególnie narażonych na zjawisko prostytucji, handlu ludźmi czy też podejmowania nielegalnej pracy zarobkowej w Polsce lub za granicą.

Polska, z racji swego położenia, jest jednym z krajów szczególnie narażonych na zjawisko tranzytu kobiet do przymuszonej prostytucji.

Brak wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa przy podejmowaniu pracy poza granicami kraju powoduje, że osoby te łatwo stają się ofiarami tego procederu.

Kobiety pragnąc podjąć pracę zarobkową poza granicami naszego kraju, mogą zminimalizować niebezpieczeństwo stania się ofiarą przestępstwa.

Informujemy, że na terenie Polski w ramach projektu „Nadzieja”, funkcjonuje całodobowo telefon o numerze 0 604 222 222, natomiast na terenie Niemiec, w okresie od maja do lipca działa telefon alarmowy 08 000 111 777.

Powrót na górę strony