Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w trakcie wydarzeń organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w trakcie wydarzeń organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie

Informujemy, że podczas spotkań i uroczystości organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie mogą być wykonywane zdjęcia oraz nagrywane filmy, co wiąże się z utrwaleniem wizerunku osób w nich uczestniczących. Wydarzenia te mają charakter ogólnodostępnych imprez publicznych.

Zdjęcia oraz filmy wykonane w trakcie trwania tych wydarzeń mogą zostać wykorzystane do prezentowania i promowania działań Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie  w przestrzeni publicznej (strona internetowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, profil Podkarpacka Policja w mediach społecznościowych Facebook i Twitter).

Utrwalony materiał będzie miał charakter poglądowy, a wizerunek osób będzie stanowił jedynie element całości (fotografii lub nagrania z wydarzenia) i tylko w takim przypadku będzie rozpowszechniany w przestrzeni publicznej.

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów.
2. Dane osób (wizerunek) uczestniczących w wydarzeniach o charakterze publicznym przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w  celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie.
3. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  • osoby, które zapoznają się ze zdjęciami i filmami zarejestrowanymi podczas wydarzeń organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie, a rozpowszechnianymi w przestrzeni publicznej przy pomocy ogólnodostępnych mediów (strona internetowa KWP w Rzeszowie oraz profil Podkarpacka Policja w mediach społecznościowych Facebook i Twitter);
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Możliwość utrwalenia wizerunku (przetwarzanie danych) podczas wydarzenia jest ściśle powiązana z dobrowolnym udziałem w tym wydarzeniu.
5. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo:

  • dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
  • usunięcia danych w odniesieniu do wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz w nagraniach z wydarzeń publikowanych na stronie internetowej KWP w Rzeszowie i w mediach społecznościowych Facebook i Twitter na podstawie art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na podstawie art. 77 RODO.

6. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

Powrót na górę strony