Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Sanoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Komendy Powiatowej Policji w Sanoku

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości:
-Zostały opublikowane przed 23 września 2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
-Brak dostępności cyfrowej części plików.
-Niektóre treści są przedstawione w postaci grafiki, bez alternatywy w postaci tekstu.
-Nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł.
-Częściowy brak prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Izabela Rowińska , izabela.rowinska@rz.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 478296343.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku Komendy Powiatowej Policji w Sanoku przy ul. Witkiewicza 3 prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne, otwierane na zewnątrz budynku. Po lewej stronie krawędzi schodów do wejścia budynku, znajduje się podjazd dla osoby niepełnosprawnej ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne całą dobę.

Parking znajduje się bezpośrednio przy głównym budynku Komendy Powiatowej Policji,

Posiada oznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla interesantów znajduje się obok poczekalni, przy wejściu głównym na obiekt komendy. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pokój przesłuchań znajduje się obok poczekalni, przy wejściu na obiekt komendy. Pokój jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Jednostka zapewnia wstęp osobom z psem asystującym.

Wszystkie ogólnodostępne hole i korytarze na parterze budynku są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Obiekt nie jest wyposażony w windę umożliwiającą dostęp na wyższe kondygnacje osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich

Komenda Powiatowa Policji zapewnia osobie uprawnionej dostęp do świadczenia usług  tłumacza języka migowego. W przypadku chęci skorzystania z tej możliwości należy wcześniej (co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyjątkiem sytuacji nagłych) poinformować  celem przygotowania spotkania na wybrany termin.

 

Koordynator do spraw dostępności:

podinsp. Daniel Walankiewicz- Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Sanoku

tel. 478296340
e-mail: daniel.walankiewicz@rz.policja.gov.pl
Komenda Powiatowa Policji w Sanoku, ul. Witkiewicza 3

Do zadań koordynatora do spraw dostępności KPP w Sanoku należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez KPP w Sanoku;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez KPP w Sanoku zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.;
  • monitorowanie działalności KPP w Sanoku, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Powrót na górę strony