Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Policji w Mielcu

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Komendy Powiatowej Policji w Mielcu
 

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28

Strona internetowa Komendy Powiatowej Policji w Mielcu jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,

- nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,

- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Chmura, adres email: urszula.chmura@rz.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 822 73 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ul. Wyspiańskiego 8 w Mielcu. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem.

Do wejścia głównego prowadzą schody od ulicy Wyspiańskiego. Podjazd dla osób na wózkach znajduje się również przy wejściu do budynku KPP Mielec od ulicy Wyspiańskiego. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko przedsionek w którym jest możliwość porozmawiania z Dyżurnym jednostki Policji. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku komendy, na parterze, na końcu korytarza po prawej stronie znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego, w którym są przyjmowani interesanci. Funkcjonariusze oraz osoby obsługujące interesantów nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu kontroli ruchu osobowego i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej).

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po lewej stronie na parterze budynku. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, na przeciw głównego wejścia. Toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku znajduje się na końcu korytarza po prawej stronie.

Bezpośrednio przed budynkiem komendy nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością, jednak osoba niepełnosprawna może skorzystać z wyznaczonego miejsca parkingowego przy budynkach Urzędu Miasta w Mielcu, które znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie KPP Mielec oraz jest oddalone o niespełna kilkadziesiąt metrów.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź:

http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/jezyk-migowy/23442,Informacja-o-srodkach-wspierajacych-komunikowanie-sie.html


 


 

Powrót na górę strony