Patronat honorowy Policji

Patronat honorowy Policji

Data publikacji 08.07.2014

 

DECYZJA NR  51/2016
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W RZESZOWIE
z dnia 16 lutego 2016 r.


w sprawie obejmowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie honorowego patronatu lub udział w komitecie honorowymNa podstawie § 6 zarządzenia nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 38 z późn. zm.) postanawia się co następuje:

§ 1

1. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie obejmuje patronat honorowy lub uczestniczy
w komitecie honorowym tylko w przedsięwzięciu związanym z zakresem ustawowych zadań Policji na terenie województwa podkarpackiego, wymagającym wyróżnienia
i podkreślenia szczególnego charakteru, zwanym dalej „przedsięwzięciem”.
2. Objęcie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym, zwane dalej „patronatem”, wymaga zgody Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.
3. Objęcie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

§ 2

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie może objąć patronat na wniosek złożony przez organizatora (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do decyzji). Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w szczególności:
1) opis i cel przedsięwzięcia;
2) termin;
3) miejsce;
4) szczegółowy program;
5) proponowaną formę zaangażowania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie;
6) listę współorganizatorów, partnerów, których nazwy (nazwiska) lub logo będą publikowane w związku z wydarzeniem;
7) oświadczenie informujące, że w związku z zaplanowanym wydarzeniem nie będą prowadzone żadne działania o charakterze promocyjnym konkretnych produktów lub usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie dla nich (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do decyzji).

§ 3

1. Wniosek wraz z oświadczeniem winien być przesłany na adres: Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów lub złożony w sekretariacie Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30), bądź przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail poczta@rz.policja.gov.pl w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie, nie później niż na 30 dni przed dniem wydarzenia lub przedsięwzięcia.
2. Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie może zwrócić się do właściwej komórki organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji
w Rzeszowie lub jednostki organizacyjnej Policji województwa podkarpackiego o wydanie opinii w sprawie zasadności objęcia patronatu honorowego lub udziału Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie w komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia.
3. Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, przygotowując opracowanie wniosku zobowiązany jest ocenić:
1) czy przedsięwzięcie spełnia wymagania określone w § 2;
2) czy cel przedsięwzięcia uzasadnia zaangażowanie autorytetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie a jeśli tak, to w jakiej formie;
3) w stosunku do przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym:
a) planowaną tematykę wystąpień;
b) dobór prelegentów oraz zaproszonych gości;
c) rodzaj instytucji wspierających przedsięwzięcie merytorycznie;
4) czy istnieje zagrożenie, że patronat honorowy Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Rzeszowie zostanie wykorzystany w celu promocyjnym produktów lub usług albo
w działaniach z zakresu reklamy bądź public relations (PR).
4. Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie może zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

§ 4

Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji
w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku, przedkłada Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie opinię o zasadności i celowości objęcia patronatu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

§ 5

1. Decyzja Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie o przyznaniu patronatu honorowego/udziale w komitecie honorowym jest przekazywana wnioskodawcy w formie pisemnej (wzór pisma stanowi załącznik nr 3 do decyzji).
2. Odmowa objęcia patronatu honorowego lub udziału Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie w komitecie honorowym jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.

§ 6

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie może wyrazić zgodę na zamieszczenie przez organizatora informacji o objęciu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie patronatu w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia (wzór logo stanowi załącznik nr 4 do decyzji).

§ 7

1. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie obejmuje patronat nad przedsięwzięciem regionalnym, lokalnym oraz organizowanym w Policji.
2. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie może zlecić objęcie patronatu nad przedsięwzięciem lokalnym i innym, niż wymienione w ust. 1, komendantom miejskim/powiatowym Policji woj. podkarpackiego.
3. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie zobowiązuje komendantów miejskich/powiatowych Policji województwa podkarpackiego do uregulowania kwestii obejmowania honorowego patronatu lub udział w komitecie honorowym na podległym im terenie.

§ 8
Traci moc decyzja nr 247/2014 Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 13 czerwca 2014 r.

§ 9

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                              KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
                                                                            W RZESZOWIE

                                                                               insp. dr KRZYSZTOF POBUTA

 

 

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony