Wydział Postępowań Administracyjnych

Wydział Postępowań Administracyjnych

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

 

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY    OBSŁUGI   INTERESANTÓW

 

SZANOWNI PAŃSTWO

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, licząc na Państwa zrozumienie, prosimy o oraniczenie osobistych wizyt w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie do niezbędnego minimum.

Przypominamy, że czynności związane ze złożeniem wniosku o:

 • wydanie pozwolenia na broń;
 • dopuszczenie do posiadania broni;
 • wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni;
 • wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony;
 • wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
 • wydanie licencji detektywa
 • zarejestrowanie nabytej broni

nie wymagają osobistego stawiennictwa w siedzibie Wydziału.

 

Wszelkie wnioski, pisma, prośby można kierować do Wydziału Postępowań Administracyjnych drogą pocztową:

Dane adresowe:

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie

35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30

Tel. 47 821 25 75, fax 47 821 25 79

KOMUNIKAT DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ORAZ POZWOLENIE NA BROŃ/ DOPUSZCZENIE DO POSIADANIA BRONI:

W związku z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.):

Badania lekarskie i psychologiczne dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
i zabezpieczenia technicznego oraz detektywa, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020r. zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.Terminy przejścia kursu doskonalącego dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i przedstawienia zaświadczenia o odbyciu tego kursu właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, przedłuża się do 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Terminy przedstawienia właściwemu organowi Policji orzeczeń lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji, przedłuża się do 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.


Wydział Postępowań Administracyjnych

znajduje się na terenie obiektów Oddziału Prewencji Policji w Zaczerniu 187, w budynku D

 


Kierownictwo Wydziału:

Naczelnik Wydziału

  mł. insp. Bogusław Kurasiewicz

tel. 47 821-25-70

 

Zastępca Naczelnika

 podinsp. Artur Piekielniak

 tel. 47 821-25-71


Sekretariat Wydziału
tel. 47 821-25-75
tel. 47 821-25-73

fax 47 821-25-79

Interesanci przyjmowani są:

 

w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie ( OPP w Zaczerniu, budynek D):

we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 14:00

w pozostałych dniach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
 


Wydział Postępowań Administracyjnych realizuje zadania w zakresie:

Zespół ds. broni:

Wydawania pozwoleń na broń w celach:

 • ochrony osobistej
 • ochrony osób i mienia
 • łowieckich
 • sportowych
 • rekonstrukcji historycznych
 • kolekcjonerskich
 • pamiątkowych
 • szkoleniowych

1.Wydawanie pozwoleń na broń obiektową - świadectwo broni.
2. Rejestracja broni oraz przyjmowanie broni i amunicji do depozytu celem przechowywania, zniszczenia lub przekazania na rzecz Skarbu Państwa.

3. Nadzór nad podmiotami prowadzącymi obrót bronią, amunicją materiałami wybuchowymi oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


Zespół ds. ochrony osób i mienia:

1. Nadzór nad działalnością SUFO.
2. Wpisy na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania licencji detektywa.
4. Uzgadnianie planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

5. Odbiór magazynów broni dla SUFO.
6. Opiniowanie wniosków nadesłanych przez Departament Zezwoleń i Koncesji MSWiA w zakresie udzielenia, odmowy udzielenia, ograniczenia koncesjonowanej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.


Zespół ds. cudzoziemców:

1. Opiniowanie cudzoziemców ubiegających się o legalizację pobytu na terenie woj. podkarpackiego.

2. Wydawanie decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP.
3. Prowadzenie procedury wydaleniowej w odniesieniu do cudzoziemców, wobec których Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o wydaleniu z terytorium RP.

4. Nadzór, realizacja i współdziałanie z jednostkami Policji woj. podkarpackiego w ramach kontroli legalności pobytu i zatrudniania cudzoziemców.

 

Powrót na górę strony