Fundusze pomocowe dla Policji

Projekt „Termomodernizacja wybranych obiektów Policji województwa podkarpackiego”

Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko oraz Logo Unia Europejska Fundusz Spójności
 

W dniu 30 marca 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja wybranych obiektów Policji województwa podkarpackiego” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie. 

Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 1.3.1. oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

Jego głównym celem jest wzrost efektywności energetycznej i ograniczenie kosztów mediów energetycznych poprzez głęboką kompleksową modernizację pięciu obiektów Policji województwa podkarpackiego.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących prac:

1. Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 2 o powierzchni użytkowej 3852 m², ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych, ocieplenie  stropodachu i dachu, ocieplenie stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i wrót garażowych, modernizacja instalacji grzewczej poprzez wymianę instalacji c.o., grzejników i zaworów oraz modernizację węzła ciepła, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z kolektorami słonecznymi, modernizacja oświetlenia, przebudowa istniejących opraw oświetleniowych z wymianą źródeł światła na źródła LED, montaż instalacji fotowoltaicznej.

2. Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu przy ul. Sokola 9 o powierzchni użytkowej 438,71 m², ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych, ocieplenie stropodachu i stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji grzewczej poprzez wymianę instalacji c.o., grzejników i zaworów, wymianę rozdzielacza centralnego ogrzewania, modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw na oświetlenie energooszczędne ledowe, montaż instalacji fotowoltaicznej.

3. Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Dukli przy ul. Kopernika 4 o powierzchni użytkowej 401,36 m², izolacja stropodachu wentylowanego i stropu nad „przejazdem”, izolacja ścian zewnętrznych, wymiana drzwi garażowych i drzwi zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, modernizacja instalacji grzewczej, wymiana źródła ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja oświetlenia wbudowanego.

4. Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Oleszycach przy ul. Spokojnej 2 o powierzchni użytkowej 289,57 m², ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i stropodachu, wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych oraz drzwi garażowych, modernizacja instalacji grzewczej poprzez wymianę kotła na paliwo stałe  na kocioł na paliwo gazowe, instalacji c.o., grzejników i zaworów, wymianę rozdzielacza centralnego ogrzewania, modernizacja oświetlenia  poprzez wymianę opraw na oświetlenie energooszczędne ledowe, montaż instalacji fotowoltaicznej.

5. Termomodernizacja budynku dydaktycznego "D" OPP KWP w Rzeszowie z/s w Zaczerniu o powierzchni użytkowej 2473,30 m², docieplenie piwnica-ściana wewnętrzna, docieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, docieplenie stropodachów i stropu nad piwnicą, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej, wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami w całym budynku bez zmiany źródła zasilania, modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja wentylacji mechanicznej dla wybranych pomieszczeń, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana wewnętrznych opraw oświetleniowych.

Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na III kwartał 2017 r., a ich zakończenie na IV kwartał 2019 r.

Na zakończenie realizacji projektu zostaną wykonane audyty ex-post, które będą podstawą weryfikacji osiągniętych celów realizowanego projektu.

Dzięki realizacji wymienionych projektów termomodernizacji poddane zostaną budynki użyteczności publicznej o łącznej powierzchni 7 454,94 m2.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 995 290,84 zł, w tym koszty kwalifikowalne wynoszą 7 363 263,68 zł. Na realizację przedsięwzięcia KWP w Rzeszowie uzyskała dofinansowanie w wysokości 6 258 774,12 zł z Funduszu Spójności, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych przewidzianych w projekcie.

Powrót na górę strony