Fundusze pomocowe dla Policji

„Bezpieczna Europa – walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną na wschodniej granicy Unii Europejskiej"

Data publikacji 08.08.2016

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Bezpieczna Europa – walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną na wschodniej granicy Unii Europejskiej” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL 15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych.

W ramach projektu przeprowadzono  wspólne warsztaty i seminaria szkoleniowe oraz szkolenia językowe i kursy dla policjantów i pracowników cywilnych. Wymiana wiedzy, doświadczeń, najlepszych praktyk dotyczących zapobiegania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości zorganizowanej i transgranicznej, w tym handlu ludźmi oraz wypracowanie na tej podstawie rozwiązań prowadzących do zwiększenia bezpieczeństwa, zmniejszania ilości przestępstw transgranicznych oraz migracji grup przestępczych, wpłynęła na zwiększenie zdolności służb policyjnych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wzmocniła współprace pomiędzy jednostkami w zakresie ograniczenia zjawiska handlu ludźmi.

 

W czasie trwania projektu odbyły się między innymi warsztaty szkoleniowe dotyczące międzynarodowych poszukiwań osób, przeciwdziałania handlowi ludźmi, przemytu wyrobów akcyzowych oraz przemytu i wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi, kradzionych pojazdów, a także przemytu i handlu gatunkami zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem (CITES) oraz seminarium dotyczące migracji grup przestępczych.

 

Ponadto w ramach realizacji projektu zorganizowane zostało specjalistyczne szkolenie językowe, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa policyjnego, związanego z przestępczością oraz wymiarem sprawiedliwości. Szkolenie obejmowało 240 godzin lekcyjnych i uczestniczyło w nim 516 pracowników Komend Wojewódzkich  Policji biorących udział w projekcie oraz Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Uczestnictwo w szkoleniach językowych przyczyniło się do podniesienia umiejętności językowych pracowników Policji, mogących w codziennej służbie kontaktować się z partnerami zagranicznymi, co w konsekwencji wpłynęło na efektywność współpracy pomiędzy jednostkami Policji w strefie Schengen. Obecnie wszyscy uczestnicy projektu mają możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikującego. 

 

W ramach projektu przeprowadzono także społeczną kampanię informacyjno-edukacyjną mającą na celu zwiększenie świadomości potencjalnych ofiar w obszarze szeroko rozumianego handlu ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania seksualnego oraz pracy przymusowej. Celem kampanii było uświadomienie potencjalnym ofiarom szeroko pojętego handlu ludźmi, ryzyka lekkomyślnego wyjazdu w celach zarobkowych za granicę. Kampania wskazywała również metody uniknięcia powyższych zagrożeń. Kampania objęła 5 województw: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

 

W realizację projektu zaangażowane było jako partnerzy projektu  Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji a także Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

 
Powrót na górę strony