Kiedy policjant może zatrzymać kierującemu prawo jady? - Zatrzymanie prawo jazdy - Policja Podkarpacka

Zatrzymanie prawo jazdy

Kiedy policjant może zatrzymać kierującemu prawo jady?

Data publikacji 08.05.2017

Policjant zatrzyma kierujacemu prawo jazdy w razie:

 

 uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie    
do alkoholu,

 

 stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,

 

 podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,

 

 gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,

 

 gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,

 

 gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami,

 

 przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

 

► przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji określone w rozdziale XXI Kodeksu karnego lub trzy wykroczenia z art:

 

  • 86 § 1 lub 2 (spowodowanie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym),

  • 87 § 1 (kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu),

  • 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad
    30 km/h,

  • 98 (spowodowanie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poza drogą publiczną) - Kodeksu wykroczeń,

 braku zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem

pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową,

 

► kierowania pojazdem niewyposażonym w blokadę alkoholowa przez osobe wobec której, Sąd wydał wyrok zakazu prowadzenia takimi pojazdami,

 

► kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym,

 

 przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną 
w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą, 
z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji tj.

 

  • o 6 osób i wiecej w przypadku przewożenia ich autobusem,

  • o 3 osoby i więcej w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym, samochodem ciężarowym lub w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny,

(przepis ten nie dotyczy przewozu osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące),

 

► kierowania pojazdem, który uczestniczył w wypadku i nie udzieleniu niezwłocznej pomocy ofierze wypadku.

 

 

Policjant może zatrzymać kierującemu prawo jazdy w razie

uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie z art.:

 

 

  • 173, 174, 177, 355 - kodeksu karnego,

  • 86 § 1, 92 § 2 - kodeksu wykroczeń.

 

Szczegółowe przepisy dotyczące zatrzymywania prawo jazdy i wystawiania za nie pokwitowań są zawarte w art. 135 Ustawy prawo o ruchu drogowym.