Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Nisku - Twój Dzielnicowy - Policja Podkarpacka

Twój Dzielnicowy

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Nisku

 

 

Rejon służbowy nr 1

p. o. sierż szt. Paweł Lewandowski
tel.47, 8263 346, pokój 417

tel. kom. 572 908 639

email: dzielnicowy.nisko1@rz.policja.gov.pl

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu nr 1 Nisko

UWAGA!

Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112.
 

Nisko ulice:
Asnyka, Bema, Czarnieckiego, Daszyńskiego, Dworcowa, Fredry, Gisgesa, Kilińskiego, Kolejowa, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Kręta, Krótka, Kwiatkowskiego, 3 Maja, 8 Marca, Marszałka Piłsudskiego, Mickiewicza, Legutki, 11 Listopada, Olszyna, Paderewskiego, PCK, Plac Wolności, Podsanie, Prymasa Wyszyńskiego, Przemysłowa, Racławicka, Rzeszowska (od ul. Wolności do torów), Sienkiewicza, Słowackiego, Sportowa, Szopena, Targowa, Torowa, Tysiąclecia nr od 2 do 8D, Wolności, Żeromskiego, Żurawia.

 


 

Rejon służbowy nr 2

mł. asp. Dariusz Drzymała
tel. 47, 8263 345, pokój 417

tel. kom. 572 908 638

email: dzielnicowy.nisko2@rz.policja.gov.pl

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu nr 2 Nisko

 

UWAGA!

Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112.

 

Nisko ulice:
Armii Krajowej, Broniewskiego, Cicha, Czerwonych
Maków, Generała Andersa, Dębinki, Dobra, Górka, Gutki, Jezioro, Kapitana Raginisa, Ks. J. Twardowskiego,, Końcowa, Krzywa, Ks. Węgrzynowskiego, Legionów, Leśna, Mała, Matejki, Modrzewiowa, Mostowa, Ogrodowa, Osiedle, Piękna, Podoficerska, Podwale, Polna, Potok, Pszenna, Sadowa, Sandomierska, Sandomierska Boczna, Sanowa, Skłodowskiej, Sopocka, Sosnowa, Spacerowa, Szklarniowa, Tęczowa, Tysiącecia nr parzyste do 10 do 22, nieparzyste od 1-43, Wańkowicza, Wesoła, Willowa, Wojska Polskiego, Zamknięta, Zasanie.
 


 

Rejon służbowy nr 3

 asp. Tomasz Wach
 tel. 47, 8263 345, pokój 416

tel. 571 203 272

email: dzielnicowy.nisko3@rz.policja.gov.pl

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu nr 3 Nisko

UWAGA!

Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112.

 

Zarzecze, Racławice, Wolina, Nowa Wieś.

 W dniu 21 listopada 2017 r. został ponownie uruchomiony punktu przyjęć dzielnicowego w Zarzeczu przy ul. Starowiejskiej 4

 

Godziny pracy punktu przyjęć dzielnicowego:

Poniedziałek   9.00-13.00

Środa              13.00-17.00

Piątek             9.00-13.00

 

Punkt konsultacyjny w Zarzeczu ułatwi kontakt lokalnej społeczności miejscowości Zarzecza, Racławic, Nowej Wsi i Woliny z dzielnicowym. Każdy może się zgłosić, by uzyskać pomoc czy poradę prawną. Mieszkańcy mogą podzielić się także informacjami na temat problemów rodzinnej miejscowości, czy niepokojących sytuacji.

 

 

Dzielnicowy mł. asp. Tomasz Wach, rejon Zarzecze, Racławice, Nowa Wieś, Wolina

Telefon służbowy: 571 203 272, 15-8775345, email: dzielnicowy.nisko3@rz.policja.gov.pl


Rejon służbowy nr 4

asp. szt. Jerzy Sidorski
 tel. 47, 8263 346, pokój 416

tel. kom. 571 203 274
  

email: dzielnicowy.nisko4@rz.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu nr 4 Nisko

 

UWAGA!

Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112.

 

Nisko ulice:
Bajaka, Błonie, Borowa, Brzozowa, Chabrowa, Czerniawy, Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Długa, Dolna, Głowackiego, Górna, Gruntowa, Św. Jana, Karasia, Kochanowskiego, Krucza, Lasowiaków, Lipowa, Moniuszki, Niecała, Nowa, Nowa Boczna, Okrężna, Partyzantów, Pętla, Piaskowa, Podleśna, Polskiego Sierpnia, Płk. Dąbka, Reja, Reymonta, Rondo, Rzeczna, Rzemieślnicza, Rzeszowska (od torów w stronę Nowosielca), Rzeszowska Boczna I, Rzeszowska Boczna II, Słoneczna, Szarych Szeregów, Świerkowa, Tulipanowa, Wąska, Wiejska, Wilcza, Zielona.

Kończyce, Nowosielec.

 


 Rejon Służbowy nr 5

 

Dzielnicowy gminy Jarocin

asp. szt.  Bogdan Cieśla

tel.47, 8263 346, pokój 413

tel. kom. 571 203 271

email: dzielnicowy.nisko5@rz.policja.gov.pl

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu nr 5 Nisko

UWAGA!

 

Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112.

 

Zadania dzielnicowego:

 

WYCIĄG Z ZARZĄDZENIA NR 5
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20.06.2016 r.

w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych


Rozdział 4 Zakres zadań dzielnicowego:

 § 29. 1. Dzielnicowy realizuje zadania dotyczące przydzielonego mu rejonu.
2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:
1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;
2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.


§ 30. Dzielnicowy prowadzący rozpoznanie uzyskuje niezbędne informacje dotyczące swojego rejonu, w szczególności w zakresie:
1) stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej;
2) lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych;
3) konfliktów społecznych oraz ich genezy; Dziennik Urzedowy Komendy Głównej Policji – 4 – Poz. 26
4) planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.


§ 31. 1. W ramach rozpoznania osobowego dzielnicowy na bieżąco uzyskuje informacje o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności o osobach:
1) karanych oraz korzystających z przepustki lub przerwy w odbywaniu kary;
2) podejrzewanych o prowadzenie działalności przestępczej;
3) uzależnionych od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;
4) nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych.
2. Dzielnicowy w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1, podejmuje w szczególności następujące czynności:
1) prowadzi z nimi rozmowy profilaktyczne;
2) stosuje wobec nich środki oddziaływania wychowawczego, środki represyjne lub występuje o ich zastosowanie;
3) inicjuje działania w zakresie organizowania pomocy, w tym w umieszczeniu w zakładzie odwykowym, leczniczym lub opiekuńczym.
3. W ramach rozpoznania osobowego dzielnicowy powinien utrzymywać kontakty z osobami, które – z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami – mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
4. Dzielnicowy powinien kontaktować się z osobami – potencjalnymi ofiarami przestępstw i wykroczeń – w celu wskazania im właściwych sposobów unikania zagrożenia.


§ 32. Dzielnicowy prowadzi rozpoznanie terenowe, w szczególności:
1) miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na:
a) nasilenie zjawisk kryminogennych,
b) gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń,
c) lokalizację bazarów i targowisk oraz okolic lokali rozrywkowych,
d) grupowanie się nieletnich mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
e) lokalizację obiektów narażonych na działalność przestępczą ze względu na położenie, charakter produkcji lub świadczonych usług oraz atrakcyjność sprzedawanych lub magazynowanych towarów;
2) ulic, placów, dróg dojazdowych, podwórek, przejść między ulicami i domami, skwerów, parków, terenów leśnych, opuszczonych obiektów i urządzeń obrony cywilnej;
3) siedzib organów administracji publicznej, instytucji, organizacji politycznych i społecznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów budynków komunalnych;
4) przedsiębiorstw i zakładów pracy, obiektów i placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, rozrywkowych, gastronomicznych, baz transportowych, inwestycji budowlanych, banków i placówek handlowych, w tym obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie odrębnych przepisów;
5) tras przebiegu linii komunikacji miejskiej i międzymiastowej, dworców, przystanków, stacji benzynowych, siedzib służb ratowniczych i technicznych, informacji turystycznej, hoteli, obiektów służby zdrowia i obiektów sportowych.


§ 33. Informacje uzyskane w toku rozpoznania, z wyłączeniem rozpoznania osobowego, dzielnicowy gromadzi w teczce rejonu, o której mowa w § 43 ust. 2. Dziennik Urzedowy Komendy Głównej Policji – 5 – Poz. 26


§ 34. 1. Dzielnicowy dokonuje bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa w swoim rejonie wykorzystując informacje o stanie bezpieczeństwa i porzadku oraz analizy stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby sporządzane na podstawie odrębnych przepisów.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, w razie potrzeby, może polecić na czas określony sporządzanie pisemnych analiz stanu bezpieczeństwa w rejonie dzielnicowego, określając ich zakres oraz częstotliwość.


§ 35. 1. Na podstawie prowadzonego rozpoznania, dzielnicowy zgłasza kierownikowi dzielnicowych wnioski i propozycje, co do:
1) czasu i sposobu realizacji zadań własnych;
2) liczby, rozmieszczenia służb policyjnych i podmiotów pozapolicyjnych, czasu wykonywania przez nie zadań, z jednoczesnym wskazaniem propozycji konkretnych przedsięwzięć.
2. Informacje mające szczególny wpływ na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego dzielnicowy przekazuje w formie pisemnej.


§ 36. Dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki społecznej, w szczególności, przez:
1) diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych;
2) inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi;
3) realizację akcji i programów profilaktycznych we współpracy z innymi policjantami oraz podmiotami pozapolicyjnymi;
4) informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;
5) inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób;
6) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.


§ 37. 1. W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń dzielnicowy jest obowiązany do:
1) natychmiastowego podjęcia niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w szczególności do:
a) udzielenia pomocy ofiarom – do momentu przybycia służb ratowniczych,
b) ujęcia sprawcy,
c) zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów – do momentu przybycia grupy operacyjno-dochodzeniowej,
d) ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych oraz rysopisów sprawców;
2) podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia;
3) zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy czynu zabronionego i udowodnienia mu winy.