Monitorowanie ważności wyników - System Zarządzania Jakością - Policja Podkarpacka

System Zarządzania Jakością

Monitorowanie ważności wyników

Data publikacji 09.04.2019

W celu zapewnienia najwyższej jakości badań laboratorium dąży do uzyskania akredytacji poszczególnych metod badawczych. W związku z tym prowadzone są działania mające na celu spełnienie wymagań Polskiego Centrum Akredytacji.

Monitorowanie ważności wyników obejmuje m. in.:

  • udział w testach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych (zgodnie z przyjętym sposobem postępowania opracowanym na podstawie dokumentów PCA tj. DA-05 tj. „Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości” oraz EA-4/18: 2010 „wytycznych dotyczących poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości”),
  • oceny merytoryczne Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  • szkolenie personelu, śledzenie i w miarę możliwości wdrażanie światowych kierunków rozwoju metod badawczych z zakresu techniki kryminalistycznej,
  • okresowe, zgodne z opracowanym harmonogramem, sprawdzania/wzorcowania wyposażenia laboratorium,
  • nadzór nad przechowywaniem materiałów pomocniczych zgodnie z zaleceniem producenta,
  • monitorowanie zadowolenia Klienta poprzez analizę skarg, zażaleń, reklamacji oraz anonimowe ankietowanie.

Badania kryminalistyczne wykonywane są zgodnie z procedurami badań i/lub metodykami/wytycznymi Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji .

W przypadku zastrzeżeń do pracy Zlecającemu przysługuje prawo wniesienia reklamacji.

 

WYKAZ PROCEDUR BADAŃ W LK KWP W RZESZOWIE

Na prośbę Zlecającego procedury badań udostępniane są do wglądu w siedzibie Laboratorium Kryminalistycznego.

W procedurach określone są kryteria oceny zgodności.

SEKCJA I

L.p.

Indeks

Tytuł

Nr wydania, data

1.

HJ-Pb-I-1

  Badania daktyloskopijne − Identyfikacja odwzorowań linii papilarnych

13, 18.04.2019 r.

2.

HJ-Pb-I-2

  Badania daktyloskopijne − Wizualizacja śladów

7, 1.07.2019 r.

3. HJ-Pb-I-3    Badania traseologiczne 6, 10.12.2019 r.
4. HJ-Pb-I-4    Wykonywanie odwzorowań próbnych w badaniach traseologicznych 3, 10.12.2019 r.

SEKCJA II

Lp.

Indeks

Tytuł

Nr wydania, data

  1.  

HJ-Pb-II-1

  Badania rękopisów

5, 10.12.2019 r..

SEKCJA III

Lp.

Indeks

Tytuł

Nr wydania, data

  1.  

HJ-Pb-III-1

  Genetyka sądowa

13, 19.04.2019 r.

SEKCJA IV

Lp.

Indeks

Tytuł

Nr wydania, data

1.

HJ-Pb-IV-1

  Badania śladów mechanoskopijnych

7, 10.12.2019 r.

2.

HJ-Pb-IV-2

  Badania oznaczeń identyfikacyjnych

7, 10.12.2019 r.

3.

HJ-Pb-IV-3

  Badania wypadków i kolizji drogowych

7, 10.12.2019 r.

SEKCJA V

Lp.

Indeks

Tytuł

Nr wydania, data

1.

HJ-Pb-V-1

  Analiza ilościowa siarczanu amfetaminy metodą chromatografii gazowej

4, 10.12.2019 r.